Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Thông tư liên tịch số 182/2015/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2015 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

01/01/2016
2
Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

15/06/2016
3
Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

08/06/2016
4
Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 8 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông
hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

08/06/2016
5
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Liên Bộ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP  ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

18/06/2008
6
Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Thông tư liên tịch số  05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐTngày 05 tháng 4 năm 2016 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

05/04/2016
7
quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Liên bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

31/12/2015
8
Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23 tháng 2 năm 2016 hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế

23/02/2016
9
Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn

Thông tư liên tịch số 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN ngày 23 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn

23/11/2015
10
Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8 tháng 9 năm 2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

16/09/2015
123