Enter Title

Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV_phiên bản tháng 5_2017

Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV_phiên bản tháng 5_2017

07/06/2017
2
Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV_Phiên bản tháng 2_2017

Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV_Phiên bản tháng 2_2017

02/03/2017
3
Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV

Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV

21/10/2016
4
Luật An toàn thông tin mạng

Luật An toàn thông tin mạng (Luật số 86/2013/QH13)

19/11/2015
5
Luật Vệ sinh, an toàn lao động

Luật Vệ sinh, an toàn lao động (Luật số 84/2015/QH13) ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội

25/06/2015
6
Luật Khoáng sản

Luật Khoáng sản

17/11/2010
7
Luật An toàn thông tin mạng

Luật An toàn thông tin mạng (Luật số 86/2015/QH13 ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội

19/11/2015
8
Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Luật  Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Luật số 41/2013/QH13) ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội

25/11/2013
9
Luật An toàn, vệ sinh lao động

Luật An toàn, vệ sinh lao động (Luật số 84/2015/QH13)

25/06/2015
10
Luật Khí tượng thuỷ văn

Luật Khí tượng thuỷ văn (Luật số 90/2015/QH13)

23/11/2015
11
Luật Dược

Luật Dược (Luật số 105/2016/QH13)

06/04/2016
12
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Luật số 107/2016/QH13) ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội

06/04/2016
13
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế (Luật số 106/2016/QH13) ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội

06/04/2016
14
Luật Tiếp cận thông tin

Luật Tiếp cận thông tin (Luật số 104/2016/QH13) ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội

06/04/2016
15
Pháp lệnh Quản lý thị trường

Pháp lệnh Quản lý thị trường (Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13) ngày 8 tháng 3 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
 

08/03/2016
16
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (Luật số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội)

21/11/2007
17
Luật Hải quan

Luật Hải quan

23/06/2014
18
Luật Đầu tư 2014

Luật Đầu tư 2014

26/11/2014
19
Luật Công nghệ cao 2008

Luật Công nghệ cao 2008

27/10/2015
20
Luật Quản lý thuế 2006

Luật Quản lý thuế (Luật số 78/2006/QH11) ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội

19/10/2015
21
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

20/11/2012
22
Luật Giao thông đường thủy nội địa

Luật Giao thông đường thủy nội địa

15/06/2004
23
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN 2008

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN 2008

19/06/2013
24
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

03/06/2008
25
Luật Doanh nghiệp năm 2014

Luật Doanh nghiệp 2014 (Luật số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội)

26/11/2014
26
Luật Đầu tư

Luật Đầu tư 2014 (Luật số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội)

18/09/2015
27
Luật An toàn thực phẩm

Luật An toàn thực phẩm (Luật số 55/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội)

16/09/2015
28
Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội)

16/09/2015
29
Luật Kinh doanh bất động sản

 Luật Kinh doanh bất động sản (Luật số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội)

16/09/2015
30
Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ở kỳ họp thứ 8, ngày 26 tháng 11 năm 2014

26/11/2014
123