Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 2 năm 2011 của Bộ Tư pháp
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tư pháp
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  08/2014/TT-BTP
Mã văn bản :  08/2014/TT-BTP
Người ký :  Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 2 năm 2011 của Bộ Tư pháp
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  26/02/2014