Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Tư pháp
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  635/QĐ-BTP
Mã văn bản :  635/QĐ-BTP
Người ký :  Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 635/QĐ-BTP ngày 8 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/04/2016