Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế trích lập, quản lý, sử dụng khoản dự phòng rủi ro và xử lý nợ cho vay bắt buộc của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thanh Hóa
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  427/QĐ-HĐQL
Mã văn bản :  427/QĐ-HĐQL
Người ký :  Lê Anh Tuấn, PCT UBND tỉnh,
Trích yếu : 
Quyết định số 427/QĐ-HĐQL ngày 2 tháng 2 năm 2016 ban hành Quy chế trích lập, quản lý, sử dụng khoản dự phòng rủi ro và xử lý nợ cho vay bắt buộc của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  02/02/2016