Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2022
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Quảng Trị
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  02/2018/NQ-HĐND
Mã văn bản :  02/2018/NQ-HĐND
Người ký :  Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐND
Trích yếu : 
Ngghij quyết số  02/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2022
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/07/2018