Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam
Loại văn bản :  Chỉ thị
Cấp ban hành :  Bộ Tư pháp
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  18/2014/TT-BTP
Mã văn bản :  18/2014/TT-BTP
Người ký :  Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Trích yếu : 

Thông tư số 18/2014/TT-BTP ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Bộ tư pháp hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/09/2014