Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Ý kiến kết luận về SXKD và tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  352/TB-VPCP
Mã văn bản :  352/TB-VPCP
Người ký :  Nguyễn Hữu Vũ, PCN VPCP
Trích yếu : 
Thông báo số 352/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2014 ý kiến kết luận của PTT Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình SXKD và triển khai Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/08/2014