Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020

Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của YUBND tỉnh Vĩnh Long quy định một số chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020

11/12/2015