Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý thực hiện Chương trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý thực hiện Chương trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

08/04/2016
2
Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016- 2020

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016- 2020

14/03/2016
3
Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016- 2020

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016- 2020

14/03/2016
4
Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2016 - 2020

12/01/2016
5
Quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

29/02/2016
6
Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với dây chuyền sản xuất vật liệu xây không nung.

Quyết định số 1008/QĐ-UBND.HC ngày 30 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với dây chuyền sản xuất vật liệu xây không nung.

30/09/2015
7
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Quyết định số 924/QĐ-UBND-HC ngày 7/9/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

14/09/2015