Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh BR-VT ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

12/11/2015