Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 5 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

05/10/2017
2
Quy chế đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

19/04/2016
3
Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư của tỉnh Cà Mau

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 19 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư của tỉnh Cà Mau

19/01/2016
4
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 4 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

04/12/2015
5
Quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Cà Mauban hànhQuy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

14/10/2015