Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 1 thngs 2 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

01/02/2016
2
Quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020

17/02/2016
3
V/v tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Dương v/v tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

30/09/2014