Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Long An

Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 9 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Long An về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Long An

09/06/2016
2
Quy định chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định số  20/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Long An quy định chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An

26/04/2016
3
Quy định phối hợp giữa các cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định phối hợp giữa các cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Long An

22/03/2016
4
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An

quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Long An quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An

14/03/2016
5
Phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND tỉnh Long An ngày 7 tháng 1 năm 2016 phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Long An

07/01/2016