Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Kế hoạch thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Kế hoạch số 5713/KH-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

07/09/2018
2
Kế hoạch xúc tiến đầu tư và danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch số 759/QĐ-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch xúc tiến đầu tư và danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020

08/04/2016
3
Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Cầu Đất Đà Lạt”

Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Cầu Đất Đà Lạt”.

31/03/2016
4
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 18 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

18/02/2016
5
Đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm việc, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 5 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm việc, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

05/02/2016
6
Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 5 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

05/02/2016
7
Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 4 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020

04/02/2016
8
Quy chế Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

14/01/2016
9
Phê duyệt Quy hoạch chế biến lâm sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 6 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Quy hoạch chế biến lâm sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

06/01/2016
10
Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Tơ lụa Bảo Lộc”

Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Tơ lụa Bảo Lộc”

31/12/2015
11
Kế hoạch áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2016 - 2020

10/12/2015
12
Quy định tiêu chí ưu tiên bán gỗ tròn cho các doanh nghiệp chế biến, tinh chế gỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên bán gỗ tròn cho các doanh nghiệp chế biến, tinh chế gỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

18/11/2015
13
Quy hoạch phát triển Cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy hoạch phát triển Cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020

21/10/2015
14
Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

20/10/2014
15
Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

20/10/2014