Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

12/09/2017
2
Quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định số 26/2016/QĐ-UBNDngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBDN tỉnh Gia Lai ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

23/05/2016
3
Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020

27/11/2015
4
Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/10/2015
5
Quy định về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

11/09/2015