Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

Kế hoạch số 1706/KH-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

29/06/2018
2
Phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2016 tỉnh Kon Tum

Quyết định số  405/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2016 tỉnh Kon Tum

19/04/2016
3
Phê duyệt nhiệm vụ và mức hỗ trợ đề án khuyến công địa phương năm 2016 (đợt 1)

Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt nhiệm vụ và mức hỗ trợ đề án khuyến công địa phương năm 2016 (đợt 1)

29/03/2016
4
Quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Kon Tum quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

14/01/2016
5
Quy định tiêu chí bổ sung, phương pháp đánh giá, trình tự thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định tiêu chí bổ sung, phương pháp đánh giá, trình tự thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

30/11/2015
6
Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum

15/10/2014