Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Kế hoạch thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số 1293/QĐ-UBNDngày 14 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

14/06/2016
2
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 6 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

06/04/2016
3
Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Yên

Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Yên

11/03/2016
4
Kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành thủy sản Phú Yên theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số2350/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành thủy sản Phú Yên theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

26/11/2015
5
Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Yên quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/11/2015
6
Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Yên

Quyết định số57/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Yên

26/11/2015
7
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 3 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

03/11/2015
8
Về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh

18/09/2014