Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
V/v thành lập cụm công nghiệp Thắng Công

Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 4 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định v/v thành lập cụm công nghiệp Thắng Công

04/09/2014
2
Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh Bình Định

13/05/2011
3
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND tỉnh Bình Định ngày 11 tháng 7 năm 2014 điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh Bình Định

11/07/2014