Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định về chế độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020

Quyết địnhsố 67/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020

18/09/2015