Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định mức hỗ trợ, việc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định mức hỗ trợ, việc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

23/06/2016
2
Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận

Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận

23/12/2015
3
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

19/11/2015
4
Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp với các cơ quan, ban ngành trong việc quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quyết địnhsố 38/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp với các cơ quan, ban ngành trong việc quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

28/08/2014