An error has occurred. Error: LegalDoc is currently unavailable.

Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Kế hoạch trợ giúp đào tạo cho DNNVV năm 2019

Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về trợ giúp đào tạo cho DNNVV năm 2019

25/07/2018
2
Quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

18/05/2016
3
Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của UBDn tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020

18/03/2016
4
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

11/03/2016
5
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

15/09/2015
6
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi

Công văn số 34/TTg-ĐMDN ngày 9 tháng 1 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi

09/01/2012
7
Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020

Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020

24/06/2014
8
Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

24/06/2014