Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2022

Ngghij quyết số  02/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2022

18/07/2018
2
Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Trị

29/03/2016
3
Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân

Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 4 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân

25/11/2015