Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định về tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 15 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

15/01/2016
2
Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Quyết định số44/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

22/12/2015
3
Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Bình v/v quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

11/12/2015
4
V/v báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiêp nhà nước

Công văn số 841/UBND-KTN ngày 8 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình v/v báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiêp nhà nước

08/07/2014
5
Phê duyệt kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015

Công văn số 1554/TTg-ĐMDN ngày 6 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015

06/09/2011