Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

28/06/2016
2
Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2016

Công văn số 146/CTr-UBNDngày 3 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2016

03/06/2016
3
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 6 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

06/05/2016
4
Chương trình Khuyến công địa phương tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Chương trình Khuyến công địa phương tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020

09/05/2016
5
Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

23/11/2015
6
Quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

20/10/2014
7
Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

22/09/2014
8
Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020

Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020

15/09/2014
9
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số21/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

19/05/2014
10
Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

02/07/2014
12