Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Chương trình đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 2 tháng 6 năm 2016 của UBVND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt Chương trình đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2016

02/06/2016
2
Tổ chức Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hoá

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 24 tấng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức Hội chợ thương mại miền Tây Thanh Hoá

24/03/2016
3
Quy chế trích lập, quản lý, sử dụng khoản dự phòng rủi ro và xử lý nợ cho vay bắt buộc của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 427/QĐ-HĐQL ngày 2 tháng 2 năm 2016 ban hành Quy chế trích lập, quản lý, sử dụng khoản dự phòng rủi ro và xử lý nợ cho vay bắt buộc của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa

02/02/2016
4
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Quyết định số 4555/QĐ-UBND ngày 4 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

04/11/2015
5
Phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

14/09/2015
6
Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 3567/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa

24/11/2014