Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nam Định

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Nam Định quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nam Định

22/04/2016
2
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nam Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

08/12/2015
3
Quy định mức hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Nam Định v/v quy định mức hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn thuộc Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Nam Định đến năm 2020"

04/04/2012