Enter Title

Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 6 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020

06/05/2016
2
Chương trình Khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020

15/03/2016
3
Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số  08/2016/QĐ-UBND ngày 4 tháng 2 năm 2916 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc

04/02/2016
4
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

20/01/2016
5
Sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức lại, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2015

Kế hoạch số 3341/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức lại, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2015

19/06/2014