An error has occurred. Error: LegalDoc is currently unavailable.

Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý hoạt động của Đại lý, điểm truy nhập internet công cộng và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể một số nội dung về quản lý hoạt động của Đại lý, điểm truy nhập internet công cộng và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

16/10/2014