Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Hoà Bình quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

11/01/2018
2
Quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 3 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

03/06/2016
3
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 2 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

02/11/2015