Enter Title

Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Quyêt định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 7 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Binh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình


28/04/2016
2
Ban hành quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 12//2016/QĐ-UBND về Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

28/04/2016
3
Bổ sung chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND bổ sung chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

27/04/2016
4
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang

27/04/2016
5
Quy định tạm thời tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La quy định tạm thời tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Sơn La

20/11/2015
6
Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang đến năm 2020

Kế hoạchsố 513/KH-UBND ngày 9 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang đến năm 2020

09/11/2015
7
Ban hành Quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn

Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao GTGT và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới

10/10/2014
8
Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND do UBND TP. Hà Nội ban hành ngày 26/09/2014 về việc quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/09/2014
9
Cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

24/09/2014
10
V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Long An V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An

23/10/2014
11
Tổ chức thực hiện quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN

Kế hoạch số 4238/KH-UBND ngày 3 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bến Tre tổ chức thực hiện Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với DNNN

03/09/2014
12
Về việc hỗ trợ đầu tư

Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 5 tháng 9 năm 2014 của UBND Thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ đầu tư

05/09/2014
13
Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh

Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh An Giang thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh

18/09/2014
14
Ban hành “Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái”.

Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành “Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái”.

17/09/2014
15
Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 4613/QĐ-UBND ngày 15 tháng 09 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

15/09/2014
16
Ban hành “Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công”

Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 09 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành “Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công”

15/09/2014
17
Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

15/09/2014
18
Phê duyệt Dự án “Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường tại các khu, cụm và làng nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020”

Quyết định số 884/QĐ-UBND.HC ngày 11 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Dự án “Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường tại các khu, cụm và làng nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020”

11/09/2014
19
Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 3 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

03/09/2014
20
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

08/09/2014
21
Về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

20/08/2014
22
Ban hành quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉh Hậu Giang ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

20/08/2014
23
Hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 08 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

14/08/2014
24
Ban hành “Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái”.

Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND Ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành “Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái”.

18/08/2014
25
Trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2015 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch số 5836/KH-UBND ngày 8 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng về trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2015 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Kế hoạch).

08/08/2014
26
Quy định về chính sách hố trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận.

Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về chính sách hố trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận.

07/04/2011
27
Sửa đổi, bổ sung Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 1 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Bình Thuận.

01/08/2014
28
Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn năm 2014.

Quyết định số 4094/QĐ-UBND ngày 1 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn năm 2014.

01/08/2014
29
Ban hành quy định về xây dựng, quản lý và hính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về xây dựng, quản lý và hính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng.

28/07/2014
30
Duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 1 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

01/08/2014
1234