Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức đại diện người lao động, người sử dụng lao động trong việc giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức đại diện người lao động, người sử dụng lao động trong việc giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

10/09/2015
2
Biểu tình hình sắp xếp, đổi mới DNNN năm 2014, kế hoạch năm 2015

Biểu kèm theo Báo cáo số 242/BC-SKH ngày 9 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang

09/07/2014
3
Tình hình sắp xếp, đổi mới DNNN năm 2014, kế hoạch năm 2015

Báo cáo số 242/BC-SKH ngày 9 tháng 7 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang về tình hình sắp xếp, đổi mới DNNN năm 2014, kế hoạch năm 2015

09/07/2014
4
Ban hành quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 2 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

02/07/2014