Enter Title

Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái

08/12/2015
2
Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

30/10/2014
3
Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hoá tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Yên Bái quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hoá tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016

22/09/2014
4
Quy định một số chính sách hỗ trợ PT KT-XH đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích PT vùng SX hàng hoá tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016

Quyết địnhsố 22/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Yên Bái quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất hàng hoá tỉnh Yên Bái năm 2015 đến năm 2016

22/09/2014