Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 của tỉnh Quảng Ninh

Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 5 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 của tỉnh Quảng Ninh

05/05/2016
2
Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các tổ chức, cá nhân vay vốn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 4204/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các tổ chức, cá nhân vay vốn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

24/12/2015
3
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện sx, kd một số ngành nghề thuỷ sản

Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh  một số ngành nghề thuỷ sản

20/03/2006
4
Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định số 2418/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định quản lý nhà nước về hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

22/10/2014
5
Quy định cấm các nghề sử dụng máy bơm nước tạo áp lực để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định số 2393/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh cấm các nghề sử dụng máy bơm nước tạo áp lực để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

20/09/2012
6
Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công của tỉnh Quảng Ninh

Quyết định số 2408/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công của tỉnh Quảng Ninh

22/11/2014
7
Quy định tiêu chí xét chọn đối tượng được vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy định tiêu chí xét chọn đối tượng được vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ  về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

22/11/2014