Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16 thanghs 8 năm 2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

16/08/2016
2
Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ngày 05 tháng 11 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã; cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

05/11/2014
3
Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn

Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐNT ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao GTGT và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới

16/07/2014
4
Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020

Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Sơn La ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020

17/09/2014
5
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nghị quyết số 10/2014/NQ-HDDNF ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

11/07/2014
6
Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020

Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020

16/07/2014
7
Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định

Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Bình Định về Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định

10/07/2014
8
Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

18/12/2013
9
Về việc thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý

Báo cáo của TTXVN về việc thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý

22/11/2013