Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Đà Nẵng quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng

20/04/2016
2
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Quyết định số 6602/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2015 của UBND TP.Đà Nẵng ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

15/09/2015
3
Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 2 tháng 3 năm 2012 của UBND Thành phố Đà Nẵng quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

02/03/2013
4
Sửa đổi khoản 1, Điều 5 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2014 của UBND Thành phố Đà Nẵng sửa đổi khoản 1, Điều 5 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

21/05/2014