Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Phân cấp tiếp nhậnhồ sơ đăng ký Nội quy lao động của người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên trên địa bàn Thành phố

Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động của người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên trên địa bàn Thành phố

09/05/2016
2
Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020

23/02/2016
3
Về việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Quyết định số 3604/QĐ-CT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Cục thuế TP.HCM về việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

17/09/2015
4
Tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 25/2014/CT-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của UBND TP.Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

16/09/2014
5
Phê duyệt Dự án “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số4300/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Dự án “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

27/08/2014