Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy chế về xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế về xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai

29/03/2016
2
Quy định quản lý tạm trú tại các doanh nghiệp đối với lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của UBDN tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định quản lý tạm trú tại các doanh nghiệp đối với lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

04/02/2016
3
Quy chế phối hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết một số thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế phối hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết một số thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

18/03/2016
4
Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

19/01/2016
5
Phê duyệt Quy hoạch Phát triển ngành công nghiệp rượu - bia - nước giải khát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2030

Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 6 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Quy hoạch Phát triển ngành công nghiệp rượu - bia - nước giải khát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2030

06/06/2014
6
Đề án “Phát triển quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020”

Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 3 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Đề án “Phát triển quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020”

03/06/2014
7
Kế hoạch sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014

Quyết định số 4646/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014

30/05/2014