Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Quyết định số 4146/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030

19/11/2015
2
Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa

Thông tư số 61/2015/THỊ TRƯỜNG-BGTVT ngày 2 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa

02/11/2015
3
Thông báo địa chỉ trang thông tin và báo cáo công bố thông tin của doanh nghiệp

Công văn số 2098/QLB-TCCB V/v thông báo địa chỉ trang thông tin và báo cáo công bố thông tin của doanh nghiệp

16/04/2015
4
Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2014 đối với Viên chức quản lý của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

Quyết định số 155/QĐ-HĐTV V/v phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2014 đối với Viên chức quản lý của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

16/04/2015
5
Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2014 cuả Người lao động thuộc Công ty mẹ-Tổng Công ty Quản lý bay VIệt Nam

Quyết định số 154/QĐ-HĐTV V/v phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2014 cuả Người lao động thuộc Công ty mẹ-Tổng Công ty Quản lý bay VIệt Nam

16/04/2015
6
Phê duyệt, thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2015 của Người lao động và Viên chức quản lý thuộc Công ty mẹ-Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

Quyết định số 157/QĐ-HĐTV V/v phê duyệt, thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2015 của Người lao động và Viên chức quản lý thuộc Công ty mẹ-Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

16/04/2015
7
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của người lao động Công ty TNHH Kỹ thuật QLB

Quyết định số 156/HĐTV V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của người lao động Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

16/04/2015
8
Tăng cường thực hiện quy định về lao động, tiền lương trong các DNNN thuộc Bộ GTVT

Chỉ thị số 19/CT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ GTVTv/v tăng cường thực hiện quy định về lao động, tiền lương trong các DNNN thuộc Bộ GTVT

17/10/2014
9
V/v công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013 cho TCT Quản lý bay Việt Nam

Quyết định số 3197/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ GTVT v/v công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013 cho TCT Quản lý bay Việt Nam

21/08/2014
10
Quy định về cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt

Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt

31/07/2014
11
VỀ VIỆC XẾP LOẠI ĐƯỜNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ NĂM 2008

Quyết định 25/2008/QĐ-BGTVT về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

25/12/2008
12
Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 6 tháng 8 năm 2014 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

06/08/2014
13
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định, trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Thông tư số 23/2014/TT-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Thông tư số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định, trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

26/06/2014