Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Quyết định số 4146/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030

19/11/2015
2
Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa

Thông tư số 61/2015/THỊ TRƯỜNG-BGTVT ngày 2 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa

02/11/2015
3
Thông báo địa chỉ trang thông tin và báo cáo công bố thông tin của doanh nghiệp

Công văn số 2098/QLB-TCCB V/v thông báo địa chỉ trang thông tin và báo cáo công bố thông tin của doanh nghiệp

16/04/2015
4
Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2014 đối với Viên chức quản lý của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

Quyết định số 155/QĐ-HĐTV V/v phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2014 đối với Viên chức quản lý của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

16/04/2015
5
Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2014 cuả Người lao động thuộc Công ty mẹ-Tổng Công ty Quản lý bay VIệt Nam

Quyết định số 154/QĐ-HĐTV V/v phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2014 cuả Người lao động thuộc Công ty mẹ-Tổng Công ty Quản lý bay VIệt Nam

16/04/2015
6
Phê duyệt, thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2015 của Người lao động và Viên chức quản lý thuộc Công ty mẹ-Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

Quyết định số 157/QĐ-HĐTV V/v phê duyệt, thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2015 của Người lao động và Viên chức quản lý thuộc Công ty mẹ-Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

16/04/2015
7
Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của người lao động Công ty TNHH Kỹ thuật QLB

Quyết định số 156/HĐTV V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của người lao động Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

16/04/2015
8
Tăng cường thực hiện quy định về lao động, tiền lương trong các DNNN thuộc Bộ GTVT

Chỉ thị số 19/CT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ GTVTv/v tăng cường thực hiện quy định về lao động, tiền lương trong các DNNN thuộc Bộ GTVT

17/10/2014
9
V/v công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013 cho TCT Quản lý bay Việt Nam

Quyết định số 3197/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ GTVT v/v công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013 cho TCT Quản lý bay Việt Nam

21/08/2014
10
Quy định về cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt

Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt

31/07/2014
12