Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

30/12/2015
2
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Xây dựng

Công văn số 283/TTg-ĐMDN ngày 5 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Xây dựng

05/03/2012
3
Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng là chủ sở hữu

Quyết định số 1085/QĐ-BXD ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Bộ xây dựng ban hành "Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng là chủ sở hữu"

03/09/2014
4
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

23/05/2014
5
Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, nỗ lực khắc phục tháo gỡ khó khăn, chặn đà suy giảm sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2013 của các doanh nghiệp trực thuộc.

Chỉ thị số 04/CT-BXD tăng cường công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, nỗ lực khắc phục tháo gỡ khó khăn, chặn đà suy giảm sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2013 của các doanh nghiệp trực thuộc.

27/11/2013
6
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Thông tư số 19/2013/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.

31/10/2013