Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Thông tư số  36/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

31/12/2013
2
Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Thông tư số  12/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2016 của NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài

29/06/2016
3
Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Thông tư số  10/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2016 của NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

29/06/2016
4
Thông tư 05/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Thông tư 05/2016/TT-NHNN (Thông tư 05) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

15/04/2016
5
Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 2 năm 2016 của NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

26/02/2016
6
Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thông tư số 01/2016/TT-NHNN ngày 4 tháng 2 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

04/02/2016
7
Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

Thông tư số 126/VBHN-NHNN ngày 13 tháng 1 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

13/01/2016
8
Hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tư số 11/VBHN-NHNN ngày 13 tháng 1 năm 2016 của NHNN hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

13/01/2016
9
Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Thông tư số 12/VBHN-NHNN ngày 13 tháng 1 năm 2016 của NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

13/01/2016
10
quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng

Thông tư số 06/VBHN-NHNN ngày 6 tháng 1 năm 2016 của NHNN quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng

06/01/2016
123456