Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình sắp xếp, CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN năm 2017, nhiệm vụ giải pháp 2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về tình hình sắp xếp, CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN năm 2017, nhiệm vụ giải pháp 2018

26/02/2018
2
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ sau Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016

Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ sau Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016

09/05/2016
3
Ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2016

Quyết định số 44/QĐ-BĐMDN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về việc ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2016

30/03/2016
4
Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng

Quyết định số 2368/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng

23/12/2015
5
Kết luận của Phó TTg tại cuộc họp về xuất khẩu nông sản, thủy sản vào thị trường Nga

Thông báo số 423/TB-VPCP ngày 30 tháng 10 năm 2014 của VPCP về kết luận của Phó TTg Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về xuất khẩu nông sản, thủy sản vào thị trường Nga

30/10/2014
6
Kết luận về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm 2014

Thông báo số 406/TB-VPCP ngày 10 tháng 10 năm 2014của VPCP Kết luận của TTg tại Hội nghị sơ kết tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014

10/10/2014
7
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thông báo số 404/TB-VPCP ngày 9 tháng 10 năm 2014 của VPCP về ý  kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội

09/10/2014
8
V/v chính sách đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan

Công văn số 7415/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ v/v chính sách đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan

23/09/2014
9
KL của Chính phủ về cải cách TTHC trong thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp

Thông báo số 370/TB-VPCP ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Chính phủ về cải cách TTHC trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và thủ tục đầu tư

18/09/2014
10
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Công văn số 6857/VPCP-KTTH ngày 6 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ v/v triển khai thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ

06/09/2014
123