Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 5 tháng 8 năm 2009 của Liên Bộ KHĐT và Nội vụhHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

05/08/2009