Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Thông tư số  28/2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Bộ NN và PTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

27/07/2016
2
Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016

Quyết định số 635/QĐ-BTP ngày 8 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016

08/04/2016
3
Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 1 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư
 

16/01/2015
4
Hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam

Thông tư số 18/2014/TT-BTP ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Bộ tư pháp hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

08/09/2014
5
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 2 năm 2011 của Bộ Tư pháp

Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 2 năm 2011 của Bộ Tư pháp

26/02/2014
6
Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

03/01/2014