Enter Title

Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV_Phiên bản tháng 2_2017

Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV_Phiên bản tháng 2_2017

02/03/2017
2
Luật An toàn thông tin mạng

Luật An toàn thông tin mạng (Luật số 86/2013/QH13)

19/11/2015
3
Luật Vệ sinh, an toàn lao động

Luật Vệ sinh, an toàn lao động (Luật số 84/2015/QH13) ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội

25/06/2015
4
Luật Khoáng sản

Luật Khoáng sản

17/11/2010
5
Luật An toàn thông tin mạng

Luật An toàn thông tin mạng (Luật số 86/2015/QH13 ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội

19/11/2015
6
Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Luật  Bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Luật số 41/2013/QH13) ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội

25/11/2013
7
Luật An toàn, vệ sinh lao động

Luật An toàn, vệ sinh lao động (Luật số 84/2015/QH13)

25/06/2015
8
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia

Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 9 tháng 4 của Quốc hội điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia

09/04/2016
9
Luật Dược

Luật Dược (Luật số 105/2016/QH13)

06/04/2016
10
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Luật số 107/2016/QH13) ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội

06/04/2016
11
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế (Luật số 106/2016/QH13) ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội

06/04/2016
12
Luật Tiếp cận thông tin

Luật Tiếp cận thông tin (Luật số 104/2016/QH13) ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội

06/04/2016
13
Pháp lệnh Quản lý thị trường

Pháp lệnh Quản lý thị trường (Pháp lệnh số 11/2016/UBTVQH13) ngày 8 tháng 3 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
 

08/03/2016
14
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (Luật số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội)

21/11/2007
15
Luật Hải quan

Luật Hải quan

23/06/2014
16
Luật Đầu tư 2014

Luật Đầu tư 2014

26/11/2014
17
Luật Công nghệ cao 2008

Luật Công nghệ cao 2008

27/10/2015
18
Luật Quản lý thuế 2006

Luật Quản lý thuế (Luật số 78/2006/QH11) ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội

19/10/2015
19
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

20/11/2012
20
Ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

Nghị quyết số 712/2013/NQ-UBTVQH ngày 16 tháng 12 năm 2013 của UBTVQH về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

16/12/2012
21
Luật Giao thông đường thủy nội địa

Luật Giao thông đường thủy nội địa

15/06/2004
22
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN 2008

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN 2008

19/06/2013
23
Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về thuế

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về thuế

12/02/2015
24
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

03/06/2008
25
Luật Doanh nghiệp năm 2014

Luật Doanh nghiệp 2014 (Luật số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội)

26/11/2014
26
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

19/08/2015
27
Luật Đầu tư

Luật Đầu tư 2014 (Luật số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội)

18/09/2015
28
Luật An toàn thực phẩm

Luật An toàn thực phẩm (Luật số 55/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội)

16/09/2015
29
Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội)

16/09/2015
30
Luật Kinh doanh bất động sản

 Luật Kinh doanh bất động sản (Luật số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội)

16/09/2015
123