Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
VNPT hoàn thành việc giao PTF cho người mua

Công văn số 3400/VNPT-VP ngày 29 tháng 6 năm 2018 của VNPT thông báo hoàn thành việc giao PTF cho người mua

29/06/2018
2
Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16 tháng 2 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

16/02/2017
3
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 1360/QĐ-BTTTT ngày 3 tháng 8 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

03/08/2016
4
Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

Quyết định số 936/QĐ-BTTTT ngày 2 tháng 6 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

02/06/2016
5
Hướng dẫn một số ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6

Công văn số 1956/BTTTT-CNTT ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6

13/06/2016
6
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

29/10/2015
7
Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Bộ TTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

09/09/2015
8
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Quyết định số 1524/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone

14/09/2015
9
Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Thông tư số 16/2014/TT-BTTT ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ TT và TT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

18/11/2014
10
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015

Quyết định số 1920/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ TT và TT ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015

18/12/2014
12