Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
VNPT hoàn thành việc giao PTF cho người mua

Công văn số 3400/VNPT-VP ngày 29 tháng 6 năm 2018 của VNPT thông báo hoàn thành việc giao PTF cho người mua

29/06/2018
2
Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT ngày 16 tháng 2 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

16/02/2017
3
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 1360/QĐ-BTTTT ngày 3 tháng 8 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

03/08/2016
4
Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

Quyết định số 936/QĐ-BTTTT ngày 2 tháng 6 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

02/06/2016
5
Hướng dẫn một số ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6

Công văn số 1956/BTTTT-CNTT ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6

13/06/2016
6
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

29/10/2015
7
Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Bộ TTTT quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

09/09/2015
8
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Quyết định số 1524/QĐ-BTTTT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone

14/09/2015
9
Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Thông tư số 16/2014/TT-BTTT ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ TT và TT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

18/11/2014
10
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015

Quyết định số 1920/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ TT và TT ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015

18/12/2014
11
Ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất

Thông tư số 07/2014/TT-BTTTT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất

25/07/2014
12
Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Thông tư 11/2012/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

17/07/2012
13
Về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

20/12/2008
14
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 169/2006/QĐ-TTG NGÀY 17/07/2006, VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 223/2006/QĐ-TTG NGÀY 04/10/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẦU TƯ, MUA SẮM CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐN CÓ NGUỒN GỐC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thông tư 02/2007/TT-BBCVT hướng dẫn Quyết định 169/2006/QĐ-TTg và Quyết định 223/2006/QĐ-TTg về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước do Bộ Bưu chính Viễn Thông ban hành

17/08/2007
15
VỀ DỊCH VỤ DÀNH RIÊNG CHO BƯU CHÍNH VIỆT NAM

Quyết định 04/2007/QĐ-BTTTT về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

09/10/2007
16
Quy định các hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ TT và TT quy định các hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

31/10/2011
17
Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

19/03/2014
18
Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Thông tư số  23/2013/TT-BTTTT quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

24/12/2013