Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Bộ KH và CN quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

12/04/2018
2
Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

13/11/2015
3
Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ

Quyết định số 1348/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Bộ KH và Công nghệ ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ 

27/05/2016
4
Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

22/04/2016
5
Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Thông tư số  15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

25/08/2015
6
Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016

Quyết định số 464/QĐ-BKHCN ngày 8 tháng 3 năm 2016 của Bộ KH và CN Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016

08/03/2016
7
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định xử phạt VPHC trong hoạt động khoa học và công nghệ, CGCN

Thông tư số 20/2015/TT-BKHCN ngày 5 tháng 11 năm 2015 của Bộ KH và CN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định xử phạt VPHC trong hoạt động khoa học và công nghệ, CGCN

05/11/2015
8
Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

13/11/2015
9
Ngưng hiệu lực thi hành đối với quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

29/08/2014
10
Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất.

Thông tư số 04/2014/TT- BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất.

08/04/2014
11
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thông tư số 19/2014/TT-BKHCN ngày 1 tháng 7 năm 2014 của Bộ KH và CN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

01/07/2014
12
Quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Thông tư 20/2014/TT-BKHCN về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/09/2014
13
Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ KH và CN quy định về tổ chức, quản lý và điều hành  Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng  sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

29/12/2010
14
Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

Thông tư số  09/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

15/03/2013
15
Hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

Thông tư số 04/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

30/05/2014
16
Hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015

Thông tư số 03/2011/TT-BKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015

20/04/2011
17
Hướng dẫn quản lý chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH-CN và tổ chức KH-CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

15/08/2013
18
Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Thông tư số 23/2013/TT-BKHCn ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ KH và CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

26/09/2013
19
Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

17/12/2013