Tìm kiếm văn bản

TT
TÊN VĂN BẢN
NGÀY
1
Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

08/06/2016
2
Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang

05/05/2016
3
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang

11/01/2016