Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của các hiệp hội doanh nghiệp năm 2012 và những tháng đầu năm 2013

8/15/2014 9:39:00 AM

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của các hiệp hội doanh nghiệp năm 2012 và những tháng đầu năm 2013 do Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện

Báo cáo tình hình công tác hỗ trợ doanh nghiệp năm 2013 của 6 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long

8/13/2014 9:59:00 AM

Báo cáo tình hình công tác hỗ trợ doanh nghiệp năm 2013 của 6 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long do Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện

Báo cáo tình hình công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2013 của 16 tỉnh phía Bắc

8/13/2014 9:57:00 AM

Báo cáo tình hình công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2013 của 16 tỉnh phía Bắc do Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện

Báo cáo định hướng kế hoạch phát triển doanh nghiệp 2014

8/13/2014 9:55:00 AM

Báo cáo định hướng kế hoạch phát triển doanh nghiệp 2014 do Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện

Báo cáo tình hình trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2012, định hướng kế hoạch 2013

8/13/2014 9:54:00 AM

Báo cáo tình hình trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2012, định hướng kế hoạch 2013 do Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện

Báo cáo tình hình trợ giúp phát triển DNNVV 2012

8/13/2014 9:53:00 AM

Báo cáo tình hình trợ giúp phát triển DNNVV do Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện (Tài liệu phục vụ kỳ họp của Hội đồng ngày 19/10/2012)

Báo cáo tình hình Đề án Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

8/11/2014 5:25:00 PM

Báo cáo số 9717/BC-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11/04/2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập