Phát triển sản phẩm và dịch vụ cung cấp trên thị trường

Những khuyến khích cho cải tiến và đổi mới

Nhà nước có chính sách khuyến khích cải tiến và đổi mới, đặc biệt là đổi mới công nghệ. Đó là khuyến khích miễn và giảm thuế thu hập doanh nghiệp trong những năm năm đầu tiên, và miễn thuế cho một số ngành đặc biệt như đào tạo và giáo dục.

Khuyến khích áp dụng QMS và xây dựng Thương hiệu

Như ở các mục thuộc Module trước đã đề cập, bạncó thể tiếp cận tới những chương trình hỗ trợ khuyến khích áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, và xây dựng thương hiệu cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình.

Chương trình và các dự án

Có khá nhiều những chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật hiện nay có thể cung cấp thông tin TTI hữu ích cho bạn. Chương trình Lâm nghiệp bền vững do Chính phủ Đức hỗ trợ thông qua Tổ chức GTZ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là một ví dụ.

Khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các Hiệp hội

Khu vực tư nhân tham gia vào dịch vụ cung cấp TTI ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các công ty dịch vụ kỹ thuật tư nhân, công ty sản xuất và kinh doanh các thiết bị, công cụ sản xuất, công ty tư vấn chuyển giao công nghệ, các hiệp hội KHKT chuyên ngành (thuộc Liên hiệp hội kHKT Việt Nam) và những hội khác của doanh nghiệp như hội cà phê, chè,.…luôn chuẩn bị những thông tin TTI cần thiết để cung cấp cho những khách hàng quan tâm đổi mới như bạn.

Trường đại học, Viện nghiên cứu và các Trung tâm chuyển giao công nghệ

Chức năng chính của Trường đại học, trường trung cấp dạy nghề là đào tạo, của các viện nghiên cứu trực thuộc trường là nghiên cứu (bao gồm cả nghiên cứu cơ bản), của các Trung tâm chuyển giao công nghệ là áp dụng thực tiễn các kết quả thử nghiệm, nghiên cứu vào cụ thể sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, bạn có thể tìm thấy ở đó TTI.

Cơ quan Chính phủ, nhà nước

Ở đâu cũng vậy, các cơ quan của chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước cùng với các viện nghiên cứu, trung tâm thông tin của họ là nguồn TTI nhiều nhất.

Làm thế nào để mối liên kết với các tổ chức nghiên cứu đem lại hiệu quả tốt nhất cho bạn

Các tổ chức nghiên cứu và bạn (bên sản xuất kinh doanh) thường có những khoảng cách nhất định do những quan điểm sai lầm từ quá khứ.

Ai cung cấp TTI tại Việt Nam?

Các nguồn cung cấp dịch vụ về thông tin kỹ thuật và công nghệ tại Việt Nam

Giới thiệu

Mọi lĩnh vực trong cuộc sống, trong từng loại sản phẩm và dịch vụ hiện tại, và cả trong tương lai đều chứa đựng những thông tin ký thuật và công nghệ nhất định bới chúng là những yếu tố tạo nên đặc tính chất lượng của sản phẩm và dịch vụ đó.

Những khuyến khích kinh doanh hiện nay

Khu vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là khu vực tư nhân đang được nhà nước khuyến khích. Có nhiều hình thức khuyến khích, cả trực tiếp và gián tiếp.

12